Richard Larkey@9:14:08 PM: hello

Boomer Mikos@9:14:10 PM: Hello, Richard. Nice to talk with you again.

Richard Larkey@9:15:07 PM: Where is my boat?

Boomer Mikos@9:15:18 PM: Your boat is in water.

Richard Larkey@9:16:21 PM: I have a pig.

Boomer Mikos@9:16:31 PM: All right.

Richard Larkey@9:16:58 PM: What is a pig?

Boomer Mikos@9:17:05 PM: Pigs are mammals.

Richard Larkey@9:17:25 PM: The pig is pink.

Boomer Mikos@9:17:31 PM: All right.

Richard Larkey@9:18:08 PM: The pig is in the barn lot.

Boomer Mikos@9:18:20 PM: I see.

Richard Larkey@9:19:17 PM: What color is the pig?

Boomer Mikos@9:19:25 PM: It is pink.

Richard Larkey@9:20:11 PM: Where is the pig?

Boomer Mikos@9:20:17 PM: Your pig is in the barn lot.

Richard Larkey@9:21:00 PM: The pig sits likes to sit in the mud.

Boomer Mikos@9:21:17 PM: All right.

Richard Larkey@9:21:30 PM: What does the pig like to do?

Boomer Mikos@9:21:41 PM: I didn’t understand your question.

Richard Larkey@9:22:08 PM: The pig likes to sit in the mud.

Boomer Mikos@9:22:21 PM: Okay.

Richard Larkey@9:22:34 PM: What does the pig like to do?

Boomer Mikos@9:22:45 PM: I didn’t understand your question.

Richard Larkey@9:23:09 PM: Where doe the pig sit?

Boomer Mikos@9:23:16 PM: I didn’t understand your question.

Richard Larkey@9:23:27 PM: Where does the pig sit?

Boomer Mikos@9:23:35 PM: In mud.

Richard Larkey@9:24:14 PM: What sound does the pig make?

Boomer Mikos@9:24:22 PM: I don’t know.

Richard Larkey@9:24:55 PM: The pig says oink.

Boomer Mikos@9:25:01 PM: No, that’s not true. Pigs can’t say.

Richard Larkey@9:25:29 PM: The pig makes the sound oink.

Boomer Mikos@9:25:38 PM: Okay.

Richard Larkey@9:26:04 PM: What sound does the pig make?

Boomer Mikos@9:26:13 PM: The pig makes the sound.

Richard Larkey@9:26:55 PM: The pig makes an oink sound.

Boomer Mikos@9:27:03 PM: All right.

Richard Larkey@9:27:16 PM: What sound does the pig make?

Boomer Mikos@9:27:28 PM: The sound and the oink sound.

Richard Larkey@9:29:30 PM: Very good Boomer!

Boomer Mikos@9:29:32 PM: Do you mean Boomer Mikos or Goodbye Boomer?

Richard Larkey@9:29:47 PM: I mean Boomer Mikos.

Boomer Mikos@9:29:57 PM: All right.

Boomer Mikos@9:29:59 PM: Sorry, I didn’t get that. Can you please rephrase it?

Richard Larkey@9:30:14 PM: goodbye

Boomer Mikos@9:30:14 PM: I have learned 33 words from you so far. Thank you for teaching me.